I dag har vi streiket mot EUs fjerde jernbanepakke!

I dag har Ungdom mot EU, og Nei til EU gått i tog for å støttet streiken mot EUs fjerde jernbanepakke. Mellom 12.00-14.00 ble alle togene i Norge stanset for å markere motstanden mot EUs fjerde jernbanepakke. Kathrine Kleveland fra Nei til EU holdt appell under markeringen. I appellen la hun vekt på at jernbanepolitikken er et nasjonalt ansvar.

"Nei til EU mener at togpolitikken skal være et nasjonalt ansvar. Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være".

Hun trakk også frem at vetoretten aldri har vært brukt: «Hvorfor har ikke Stortinget en eneste gang brukt vetoretten og sagt nei nei til EUs regelverk fullt ut?»

Videre fortale hun om konsekvensen av EUs fjerde jernbanepakke. «Jernbanepakke 4 viser enda et samfunnsområde som påvirker flere tusen arbeidere der EØS fratar oss mulighet til bestemme egen politikk i Norge. Energiområdet med EUs energibyrå, sosial dumping i et uryddig arbeid grunnet EU-direktiv, og stadig større misforhold mellom import og eksport av landbruksvarer fra EU er andre forhold som påvirkes av EØS-avtalen.

Hun avsluttet med å oppfordre KRF til å bruke vetoretten, i EØS-avtalen som de en gang var med å forhandle fra. «Dette er KrFs gylne anledning til å stå opp for EØS-avtalens handlingsrom, og vise at avtalen de forsvarer gir rom for å beholde ansvar norsk jernbanepolitikk i det norske storting og ikke i EUs jernbanebyrå i Frankrike».

Markeringen startet på Jernbanetorget der Janne Sæthre fra NJF og Rolf Ringdal fra NLF holdt appeller. Begge fokuserte på at det var viktig med råderetten over norsk jernbane, og markeringen her ble avsluttet med sangen «På rett spor?» av Ingrid Kalstad- Sjødalstrand. Teksten handlet om at regjeringen selger ut jernbanen, mens de som arbeide på jernbanen ikke blir lyttet til og at dette går utover passasjerene.

Videre gikk vi til Eidsvold plass utenfor stortinget, der det ble flere musikalske innslag med både jernbanemusikken og Hjulslaget. Ina Libak (leder i AUF) introduserte talerne. Vi fikk appeller fra posisjonen og opposisjonen. Dessverre glimret Krf med sitt fravær.

Det var mange høydepunkter under makeringen, LO Hans Gabrielsen fortalte at LO hadde vedtatt at de var mot EUs fjerde jernbanepakke. Jonas G. Støre leder i Arbeiderpartiet fulgte opp med at, selv om arbeiderpartiet er for EØS-avtalen var de imot å at dagens regjering skulle hindre et fremtidig Storting i å reversere jernbanereformen. Både LO-lederen og AP-ledere fikk stor applaus fra publikum.

Det fikk derimot ikke representanten fra regjering og Helge Orten fra Høyre, selv om de forsikret oss om at EUs fjerde jernbanepakke ikke ville fører til dårligere politikk på jernbanen og at regjeringen hadde satset på jernbanen. De fremkalte både spontan latter og buing fra de fremmøtte, ved å hevde at konkurranseutsetting hadde stor suksess i EU-land som Sverige og Danmark.

Janne Håkonsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund, startet appellen sin med å takke for at to fagforeninger hadde gått ut i sympatistreik. Og understreket at hun selv var helt uenig med de forrige talerne. Hun mente at de to som snakket før henne lede av vrangforestillinger, og hadde ingen ting fint å si om innholdet i jernbanepakken.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, Bjørnar Moxnes fra Rødt, Audun Lysbakken fra SV, og Linda Amundsen fra Oslo Sporveiers arbeiderforening møtte også opp for å vise at sin støtte til streiken mot EUs fjerde jernbanepakke.

Streiken ble avslutte med en klar beskjed til politikerne på Stortinget om at streiken ville trappes opp, hvis ikke jernbanepakken ble stoppet.