Hvordan sikrer vi en raus og ansvarlig organisasjon?

Gå til:


Trygg organisasjon og varsling [Toppen]

Ungdom mot EU skal være en trygg organisasjon for alle sine medlemmer. Tillitsvalgte og ansatte har hovedansvar for å skape en organisasjonskultur hvor alle føler seg ivaretatt. Alle som er aktive i Ungdom mot EU er forpliktet til å overholde disse retningslinjene. Dersom brudd på retningslinjene skjer, har alle tillitsvalgte en plikt til å lytte til de berørte og til å varsle. Sentralstyret utvikler og gjennomfører til enhver tid en strategi for å sikre Ungdom mot EU som en trygg organisasjon.

Retningslinjer

Respekt for menneskeverd

Det skal vises respekt for alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion, seksuell legning, sosial status, etnisk bakgrunn og politisk ståsted. Fysiske og psykiske overgrep, seksuell trakassering og annen grenseoverskridende atferd tolereres ikke.

Tillitsvalgtes tilgjengelighet

Alle tillitsvalgte skal være tilgjengelige for medlemmer av organisasjonen dersom noen har behov for å varsle eller dele en bekymring om situasjoner som har oppstått. Tillitsvalgte har et særlig ansvar for å legge merke til saker som gjør at personer kan føle seg utrygge.

Grensesetting

Grenseoverskridende atferd er ikke akseptert. Tillitsvalgte har et særlig ansvar for å tydeliggjøre hva som er ønsket atferd i Ungdom mot EU og hvilke typer atferd som ikke tolereres.

Taushetsplikt

All personinformasjon, og særlig informasjon om sensitive tilfeller som tillitsvalgte tilegner seg i Ungdom mot EU er taushetsbelagt. Sensitiv informasjon som tillitsvalgte tilegner seg kan kun deles med generalsekretær, leder eller politiet. Ved brudd på vedtektene eller retningslinjer for trygg organisasjon har tillitsvalgte plikt til å varsle generalsekretær eller leder.

Brudd på retningslinjene skal det håndteres på følgende måte

Dersom noen opplever brudd på retningslinjene ønsker vi at det meldes fra om disse, selv om det kan føles vanskelig. Man kan ta kontakt med en tillitsvalgt som man føler seg trygg på. Alle, både medlemmer av Ungdom mot EU og andre, kan kontakte generalsekretær, eventuelt leder, og gi beskjed om uønskede opplevelser i organisasjonen.

Dersom du mottar beskjed om uønskede hendelser, lytt til den som har noe å melde, bekreft det du hører og opptre rolig. Vær trygg og tillitsvekkende, selv om slike samtaler kan være sterke og vanskelige. Husk at du ikke er dommer i noen sak, du skal kun lytte og være til stede.

Kontakt aldri den som anklages, men ivareta den som har blitt utsatt.

Varsle generalsekretær, eventuelt leder. Det vil herfra vurderes om det er behov for å koble på andre enheter, og hvem som skal ha ansvaret for å ivareta de involverte. Dersom den utsatte er under 18 år må foresatte kontaktes, hvis ikke andre særlige hensyn taler mot.

Ungdom mot EU skal aldri på egen hånd behandle saker som er omfattet av lovverk eller som er under politietterforskning.

Når medlemmer er involvert, skal det oppnevnes kontaktpersoner for den krenkede og den anklagede.

Når ansatte er involvert er det arbeidsgiver ved sentralstyret som skal håndtere saken. I slike tilfeller gjelder arbeidsrettslige regler.

Et varsel fører ikke nødvendigvis til en utestengning, men det er viktig å varsle uansett – ingen sak er for stor eller for liten til at man bør varsle det inn.


Stress og utbrenthet [Toppen]

Vi som organisasjonsmennesker er ofte engasjerte, idealistiske og brennende opptatt av sakene vi jobber med. Men, å brenne for noe kan også gjøre en utbrent, og det er derfor viktig å legge til rette for et bærekraftig engasjement.

Stress kan komme til uttrykk gjennom fysiske reaksjoner, som muskelspenninger, tretthet og søvnforstyrrelse, eller som kognitive reaksjoner i form av konsentrasjonsvansker, tankekjør, hukommelsesproblemer, beslutningsvegring eller ved at man jobber ineffektivt. Stress kan

oppleves som at man ikke strekker til ressursmessig i forhold til de kravene man møter eller har satt for seg selv. Om stresset er vedvarende over lengre tid, kan det resultere i utbrenthet. Altså oppstår det når våre ressurser til å takle stress blir oppbrukt.

Hvordan kan vi da jobbe for å redusere stress? Her kan det være nyttig å skille mellom to nivåer: det medmenneskelige og det organisatoriske. Nyttige stikkord for stressreduserende tiltak på det medmenneskelige nivået kan være

  • Noen å snakke med, ventilere, sosial støtte
  • Jevnlige gruppemøter, veiledning og tilbakemelding
  • Praktisere positiv tilbakemelding
  • Avklare konflikter, delegering av ansvar og involvering av andre i egen situasjon

Nyttige stikkord på det organisatoriske nivået kan for eksempel være:

  • Ivaretakelse av nye medarbeidere
  • Trening og oppfølging
  • Lederskap og teamarbeid
  • Kontinuerlig læring
  • Realistiske målsetninger
  • Diskusjon rundt holdninger og krav som finnes i organisasjonen.