Ressurser

Gå til: 


Maler [Toppen]

For å sikre en så god organisasjonsdrift som mulig, er det noen dokumenter som må fylles ut på riktig måte. Det er ikke spesielt vanskelig å fylle de ut, man må bare vite hvordan det gjøres. Derfor har vi laget noen utfylte eksempler på de viktigste dokumentene for å gi en pekepinn på hvordan det gjøres; det vil naturligvis være mange lokale variasjoner, men disse kan brukes som referanse. På nettsidene våre finner dere de uutfylte versjonene av alle dokumentene, som kan lastes ned og fylles ut. Ta gjerne en titt på disse malene etter dere har fylt ut dokumentene, for å sjekke at det viktigste har kommet med.

Her kan dere finne maler på referatføring (som kan brukes til alle slags møter), innkallinger til årsmøte i lokal-/fylkeslaget, stiftelsesmøte og ordinært medlemsmøte, i tillegg til frifondssøknad.


Ordliste [Toppen]

Aktiv og passiv votering

Aktiv votering vil si at du aktivt må vise at du stemmer for noe hvis du er enig i forslaget. Hvis du er uenig må du ikke gjøre noe. 

Passiv votering betyr at du ikke må stemme for noe om du er enig. Da må stemme for om du er uenig. 

Avholdende

Avholdende betyr at du velger å ikke stemme i en sak. 

Du kan for eksempel stemme avholdende fordi du ikke forstår en sak, fordi du ikke har en mening om saken eller fordi du er inhabil. 

Formøter

Formøter er et møte man har i mindre grupper før et stort møte eller et arrangement/seminar. Her diskuterer man hvordan vi kan sikre en best mulig debattkultur i organisasjonen. Man har også navnerunde, for å bli bedre kjent med de på formøtet.

Det er en person som leder formøtet, men deltakerne på formøtet deltar aktivt. Formøtene skal sikre at vi har en god debattkultur, samt gjøre det tryggere for nye å delta på arrangementer. 

Frikjøpt verv

I motsetning til generalsekretær og organisasjonssekretær, som er ansatte og mottar lønn på vanlig måte, er Ungdom mot EUs leder frikjøpt. Å være frikjøpt betyr å motta en lønnsmessig kompensasjon for et verv. Lederen bruker så mye tid på vervet at h*n ikke kan ha en vanlig jobb i tillegg, og blir derfor kompensert for timene h*n bruker på vervet.

Vi sier at lederen en frikjøpt heller en ansatt og lønnet, som for eksempel generalsekretæren, fordi lederen er demokratisk valgt av organisasjonens medlemmer, mens generalsekretæren er ansatt gjennom en vanlig ansettelsesprosess med søknad og intervju.

Inhabil

Å være innhabil betyr at du har en egeninteresse i en sak, og dermed ikke kan stemme. 

Du er inhabil om du eller noen du har felles økonomi med tjener på saken, eller om saken gjelder deg. Lurer du på om du er innhabil i en sak kan du ta kontakt med kontrollkomiteen. 

Innledning

Innledning er (nesten) et annet ord for foredrag. En innledning innebærer å invitere en eller flere personer til å presentere en sak, på samme måte som ved et foredrag. Forskjellen er at innledningens hovedfokus ligger på at den skal innlede til diskusjon, samtale, utarbeidelse av politikk eller annen aktivitet. Vi sier derfor at en person holder en innledning, som et forspill til det som kommer. Personen som holder innledningen, kalles en innleder.

En innledning kan ha mange former; det kan være kort eller langt, utnytte seg av mange forskjellige virkemidler, være diskusjonsbasert eller lagt opp som en work-shop. Formen er fri, så lenge det innleder til et videre arbeid.

Lengre innledninger holdes tradisjonelt som egne møter, mens kortere innledninger ofte blir brukt på starten av et møte. Da kan for eksempel første del av møtet brukes til innledning og diskusjon om et relevant tema, mens andre halvdel brukes som ordinært medlemsmøte.

Innstilling

En innstilling er et forslag til hva man skal stemme. Som oftest har egne komiteer ansvar for å forberede innstillingene.

For eksempel kan man i forkant av et årsmøte i lokallaget nedsette en valgkomite, med ansvar for å finne de egnede kandidatene til de forskjellige vervene i laget. Når valgkomiteen har funnet kandidatene, utgjør dette forslaget innstillingen, som årsmøtet stemmer over. Årsmøtet står helt fritt til å være enig eller uenig i innstillingen, og kan komme med motforslag. Innstillingen fungerer som et forslag til vedtak, og utgangspunkt for diskusjon og votering.

Kontra

Kontra betyr "det motsatte". I organisasjonslivet brukes det under votering. Hvis det er jevnt stemmetall i en sak kan ordstyrer be om kontra. Da skal de som stemmer motsatt (enten det er for eller mot) av forrige avstemning stemme.

Kontrollkomite

Kontrollkomiteen skal tolke Ungdom mot EUs vedtekter. Det er kontrollkomiten som avgjør om noe er vedtektsbrudd om det oppstår en konflikt. De skal også følge opp at sentralstyret gjør det de skal. 

Kvotering

Kvotering betyr å velge inn noen fremfor noen andre for å få en sammensetning av personer som man ønsker. 

I Ungdom mot EU praktiserer vi kvotering på kjønn, politisk bakgrunn og geografi. Dette gjør vi for å sikre styrer der folk med forskjellige erferinger får slippe til. 

Protokoll

Protokollen er et dokument som gjengir de viktigste hendelsene som har skjedd på et møte. Det skrives mens møtet pågår, og inneholder blant annet oversikt over hvilke saker som tas opp, hvem som presenterer de, hvem som deltar i debatten om saken og hvor mange som har stemt for, imot

Målet med protokollen er at man i ettertid skal kunne gå tilbake og få en tydelig oversikt over hva som skjedde på et gitt møte. En protokoll skiller seg fra et vanlig referat ved å være mer formelt strukturert og avgrensa i innhold. Hvordan man fører et referat er det ingen absolutte føringer for, og man kan i større grad gjengi debatter, innledninger og planer i et vanlig referat.

Prokoll må skrives ved landsmøter, sentralstyremøter, årsmøter, stiftelsesmøter og under lokallagenes styremøter.

Uttalelse

En uttalelse er en politisk tekst som bestemmer hva Ungdom mot EU mener på et spesifikt emne. Hvem som helst kan sende inn uttalelser, men de må være demokratisk vedtatt av et demokratisk organ for å være gjeldene. Uttalelser kan i omfang variere fra veldig spesifikke saker til bredere politikkområder.

En uttalelse kan også kalles resolusjon eller fråsegn. 

Vedtekter

Vedtektene er en form for avtale som inneholder de grunnleggende reglene for hvordan organisasjonen drives – vår egen grunnlov, på en måte. Vedtektene spesifiserer viktige regler, deriblant medlemmenes grunnleggende rettigheter, krav til kjønnsbalanse og maktfordeling mellom organisasjonens organer.

Kun medlemsmassen kan endre vedtektene. Det skjer gjennom vedtak på landsmøtet. Lokallag kan utforme egne vedtekter, så lenge de ikke går imot prinsippene i organisasjonens sentrale vedtekter.

Vedtak

Vedtak er en demokratisk prosess der man gjennom votering kommer frem til en beslutning. Vedtaket kommer som oftest ved avslutningen av en sak, etter at den har blitt diskutert. Vedtaket er, med andre ord, voteringens resultat.

Votering

Å votere er at annet ord for å stemme, og votering et annet for stemmeavgivning. Under et møte kan ordstyreren for eksempel si at «vi går til votering», som betyr at vi skal stemme over en sak. Votering er altså et måte for et demokratisk organ – enten det er lokallag, landsmøtet eller et hvilket som helst annet – å komme frem til en beslutning.

Årsberetning

Årsberetningen er et dokument som beskriver hva laget, styret eller organisasjonen har gjort det foregående året, som inneholder oversikt over all gjennomført aktivitet, og medlemstall.